DOŁĄCZ W KAŻDEJ CHWILI! AirTrack Fly & Jump dla dorosłych z Marcinem

Czy wiesz co to jest salto? a może zawsze się zastanawiałeś jak oni robią te flik flaki, może tez kiedyś marzyłaś żeby zrobić gwiazdę, ale w szkole nie potrafili Ci tego wytłumaczyć albo po prostu gdzieś w tyle głowy chował się lekki strach? Jeżeli zawsze z lekkim podziwem i minimalną zazdrością patrzyłeś na kogoś kto robi wszelakie ewolucje tj. salta, rundaki, gwiazdy, przerzuty, a do tego masz chęć nauczyć się takich elementów, to zapraszam na zajęcia na AirTrack'u w AYS!

Zajęcia  wtorki o 18:10 - 19:50 i niedziele o 15:45 - 17:15
 Akrobatyka to jedna z najciekawszych gałęzi gimnastyki czyli „matki” sportów ogólnorozwojowych. Widowiskowe ewolucje gimnastyczne takie jak: salta, przerzuty, przejścia, przewroty, mostki i inne to wynik odpowiedniego przygotowania naszego organizmu poprzez prace własnym ciężarem ciała bez wykorzystania dodatkowych przyrządów gimnastycznych. Treningi akrobatyczne będą bazowały na mocnej rozgrzewce ogólnorozwojowej, połączonej z ćwiczeniami specjalistycznymi, przygotowanymi odpowiednio pod dany temat zajęć. Skupimy się na nauce i doskonaleniu najbardziej bazowego elementu gimnastycznego jakim jest stanie na rękach. To właśnie ta pozycja pozwala na opanowanie wielu figur akrobatycznych, między innymi przerzutu w przód, przerzutu w tył ( fiflack), przejść w przód i w tył oraz elementu ułatwiającego skoczenie salt czyli rundaka. Zajęcia urozmaici obecność profesjonalnej ścieżki do skoków akrobatycznych - Air Track, na której nauka przebiega zdecydowanie szybciej i bezpieczniej niż na twardej nawierzchni. Po skokach czeka nas siłowy obwód stacyjny, nastawiony na wzmocnienie głównych partii mięśniowych co przyspieszy progres nauczania na każdym kolejnym treningu. 

Wszystko to odbywać się będzie w świetnej i przyjaznej atmosferze, o jaka zadba nasz Trener - Marcin Szyc. Zajęcia kierowane są dla każdego, bez względu na stopień zaawansowania.

Marcin Szyc

Tre­ner II kla­sy gim­na­sty­ki spor­to­wej i akro­ba­ty­ki, in­struk­tor kul­tu­ry­sty­ki, nar­ciar­stwa zjaz­do­we­go i sa­mo­obro­ny.
Pro­pa­ga­tor i je­den z pierw­szych tre­ne­rów Par­ko­ur w Pol­sce. Ab­sol­went Aka­de­mii Wy­cho­wa­nia Fi­zycz­ne­go i Sz­ko­ły Ka­ska­de­rów Fil­mo­wych „13”. Spe­cja­li­sta w za­kre­sie tre­nin­gu gim­na­stycz­ne­go i funk­cjo­nal­ne­go z wie­lo­let­nim do­świad­cze­niem i do­sko­na­łym po­dej­ściem pe­da­go­gicz­nym. Twór­ca au­tor­skich, in­no­wa­cyj­nych me­tod tre­nin­go­wych w za­kre­sie na­ucza­nia ele­men­tów gim­na­sty­ki spor­to­wej i akro­ba­ty­ki. Au­tor pro­gra­mów szko­le­nio­wych i or­ga­ni­za­tor szko­leń z gim­na­sty­ki spor­to­wej dla do­ro­słych. Naj­więk­szy­mi suk­ce­sa­mi tre­ner­ski­mi są: zło­ty i brą­zo­wy me­dal w Mię­dzy­wo­je­wódz­kich Mi­strzo­stwach Mło­dzi­ków w wie­lo­bo­ju gim­na­stycz­nym oraz wi­ce­mi­strzo­stwo Pol­ski w kla­sie mło­dzie­żo­wej w gim­na­sty­ce spor­to­wej.

Pa­sjo­nat spor­tów eks­tre­mal­nych i ka­ska­der fil­mo­wy, de­biu­to­wał w pro­duk­cji Bol­ly­wo­od „Kic­k”, gdzie du­blo­wał głów­ne­go ak­to­ra Ran­de­epa Ho­oda. Za­an­ga­żo­wa­ny, kre­atyw­ny tre­ner. Po­za spor­tem je­go pa­sją jest fo­to­gra­fia.

 

Przyjdź i zobacz jak przyjemnie i zdrowo możesz spędzić czas. Zapraszamy serdecznie!
Do zajęć możesz dołączyć w każdej chwili! Karnet obowiązuje również na zajęcia z Krzysztofem, w środy i soboty

Koszt:

1 wejście - 45 pln 
4 wejścia - 160 pln 
8 wejść - 280 pln 


 Jak kupić karnet?

a)  zarejestruj się i zaloguj na naszej stronie panel.astanga.pl  Płać kartą lub przelewem za pomocą tpay.com. 
b) przelewem na konto: Astanga Yoga Studio Ewa Jaros 55 1050 1038 1000 0023 2387 2495 ING Śląski
     (w temacie:"AirTrack dla dorosłych") wyślij potwierdzenie na astanga@astanga.pl 
c)  w recepcji AYS płacąc kartą lub gotówką. 

REGULAMIN WARSZTATÓW:

1. Warunkiem uczestnictwa w warsztatach/kursach jest dokonanie pełne opłaty przed wydarzeniem.
2. W razie rezygnacji z uczestnictwa nie dokonujemy zwrotów opłaconych wczesniej kursów/warsztatów.
3. W razie nieobecności na warsztatach/kursach opłaconego karnetu nie można wykorzystać w ramach innych wydarzeń organizowanych  w AYS.

4. Zarejestrowana osoba na kurs/warsztat nie może przekazać cesji uczestnictwa w wydarzeniu osobom trzecim.


Pozdrawiamy AYS.

 

DOŁĄCZ W KAŻDEJ CHWILI! AirTrack Fly & Jump dla dorosłych z Marcinem

Kup online
Poleć nas znajomemu i sprawdź ile możesz zaoszczędzić! Szczegóły promocji

Polecamy

Porozumienie szkół jogi
www.porozumieniejogi.pl

bezposrednikow.org
www.bezposrednikow.org

Rival Group
www.rival.pl