DOŁĄCZ W KAŻDEJ CHWILI! AirTrack Fly & Jump dla dorosłych

 Czy wiesz co to jest salto? a może zawsze się zastanawiałeś jak oni robią te flik flaki, może tez kiedyś marzyłaś żeby zrobić gwiazdę, ale w szkole nie potrafili Ci tego wytłumaczyć albo po prostu gdzieś w tyle głowy chował się lekki strach? Jeżeli zawsze z lekkim podziwem i minimalną zazdrością patrzyłeś na kogoś kto robi wszelakie ewolucje tj. salta, rundaki, gwiazdy, przerzuty, a do tego masz chęć nauczyć się takich elementów, to zapraszam na zajęcia na AirTrack'u w AYS! Dołacz do zajęć w każdej chwili!


Zajęcia: wtorki 18:10 - 19:40 środy o 20:10 - 21:40  soboty o 15:10 -16:40 i niedziele 15:45 - 17:15

Na zajęciach rozpoczynać będziemy ogólnorozwojową rozgrzewką gimnastyczną, która wszechstronnie przygotuje Twoje ciało i je wzmocni do tego żeby w części głownej poskakać na profesjonalnej ścieżce do skoków akrobatycznych Air Track, na której nauka przebiega zdecydowanie szybciej i bezpieczniej niż na twardej nawierzchni. Po skokach będzie nas czekał siłowy obwód stacyjny nastawiony na wzmocnienie głównych partii mięśniowych i wyrobienie sobie solidnej sylwetki gimnastycznej. 
Chcesz dobrze poćwiczyć, dobrze się przy tym bawiąc? Jeżeli tak, to zapraszamy na zajęcia!

Prowadzący:

 

Krzysztof Markiewicz jest absolwentem AWF Warszawa na kierunku Wychowanie Fizyczne, gdzie uzyskał stopień licencjata i aktualnie kończy studia magisterskie, jest trenerem II klasy w gimnastyce sportowej, nauczycielem jogi (dla dzieci i dorosłych), jest w trakcie kursu instruktora korektywy, a wszystkie te dziedziny łączy, aby harmonijnie dbać o rozwój swoich podopiecznych. Prace z dziećmi zaczął 4 lata temu w The Little Gym Warsaw gdzie prowadził dwujęzyczne zajęcia z gimnastyki podstawowej dla dzieci oraz doskonalił swój warsztat trenerski. Aktualnie prowadzi zajęcia dla dzieci doskonalących się w różnych dyscyplinach sportu zapewniając im przygotowanie gimnastyczne, które doskonale uzupełnia trening dyscypliny docelowej.

 

Marcin Szyc

Tre­ner II kla­sy gim­na­sty­ki spor­to­wej i akro­ba­ty­ki, in­struk­tor kul­tu­ry­sty­ki, nar­ciar­stwa zjaz­do­we­go i sa­mo­obro­ny.
Pro­pa­ga­tor i je­den z pierw­szych tre­ne­rów Par­ko­ur w Pol­sce. Ab­sol­went Aka­de­mii Wy­cho­wa­nia Fi­zycz­ne­go i Sz­ko­ły Ka­ska­de­rów Fil­mo­wych „13”. Spe­cja­li­sta w za­kre­sie tre­nin­gu gim­na­stycz­ne­go i funk­cjo­nal­ne­go z wie­lo­let­nim do­świad­cze­niem i do­sko­na­łym po­dej­ściem pe­da­go­gicz­nym. Twór­ca au­tor­skich, in­no­wa­cyj­nych me­tod tre­nin­go­wych w za­kre­sie na­ucza­nia ele­men­tów gim­na­sty­ki spor­to­wej i akro­ba­ty­ki. Au­tor pro­gra­mów szko­le­nio­wych i or­ga­ni­za­tor szko­leń z gim­na­sty­ki spor­to­wej dla do­ro­słych. Naj­więk­szy­mi suk­ce­sa­mi tre­ner­ski­mi są: zło­ty i brą­zo­wy me­dal w Mię­dzy­wo­je­wódz­kich Mi­strzo­stwach Mło­dzi­ków w wie­lo­bo­ju gim­na­stycz­nym oraz wi­ce­mi­strzo­stwo Pol­ski w kla­sie mło­dzie­żo­wej w gim­na­sty­ce spor­to­wej.

Pa­sjo­nat spor­tów eks­tre­mal­nych i ka­ska­der fil­mo­wy, de­biu­to­wał w pro­duk­cji Bol­ly­wo­od „Kic­k”, gdzie du­blo­wał głów­ne­go ak­to­ra Ran­de­epa Ho­oda. Za­an­ga­żo­wa­ny, kre­atyw­ny tre­ner. Po­za spor­tem je­go pa­sją jest fo­to­gra­fia.

 


Do zajęć możesz dołączyć w każdej chwili!
 
Koszt:

45 PLN jedno wejście          

160 PLN 4 wejścia                


 280 PLN 8 wejść                  


 Jak kupić karnet?

a)  zarejestruj się i zaloguj na naszej stronie panel.astanga.pl  Płać kartą lub przelewem za pomocą tpay.com.
b) przelewem na konto: Astanga Yoga Studio Ewa Jaros 55 1050 1038 1000 0023 2387 2495 ING Śląski
     (w temacie:"AirTrack dla dorosłych") wyślij potwierdzenie na astanga@astanga.pl 
c)  w recepcji AYS płacąc kartą lub gotówką. 

REGULAMIN WARSZTATÓW:

1. Warunkiem uczestnictwa w warsztatach/kursach jest dokonanie pełne opłaty przed wydarzeniem.
2. W razie rezygnacji z uczestnictwa nie dokonujemy zwrotów opłaconych wczesniej kursów/warsztatów.
3. W razie nieobecności na warsztatach/kursach opłaconego karnetu nie można wykorzystać w ramach innych wydarzeń organizowanych  w AYS.

4. Zarejestrowana osoba na kurs/warsztat nie może przekazać cesji uczestnictwa w wydarzeniu osobom trzecim.


Pozdrawiamy AYS.

 

DOŁĄCZ W KAŻDEJ CHWILI! AirTrack Fly & Jump dla dorosłych

Kup online
Poleć nas znajomemu i sprawdź ile możesz zaoszczędzić! Szczegóły promocji

Polecamy

Porozumienie szkół jogi
www.porozumieniejogi.pl

bezposrednikow.org
www.bezposrednikow.org

Rival Group
www.rival.pl