28.01.2018 Kurs ABC stania na rękach z Marcinem

Zapraszamy na kurs na którym nauczysz się stania na rękach!

Zajęcia kierowane są do wszystkich osób zarówno zupełnie początkujących jak tych którzy mają już za sobą pewne doświadczenia z tym elementem.
Stanie na rękach jest najbardziej bazowym elementem gimnastycznym uczącym pełnej kontroli ciała oraz orientacji w przestrzeni. Gwarantujemy wspaniałą atmosferę i profesjonalne podejście prowadzącego, poparte wieloletnim doświadczeniem.

Zajęcia: niedziele o 17:15 - 18:45

 


Program zajęć obejmuje:
  • prawidłową technikę i biomechanikę stania na rękach (szczegółowe wyjaśnienie techniki celem zwiększenia świadomości i szybszego progresu)

  • przygotowanie motoryczne pod stanie na rękach - sylwetka kluczem do szybkiego progresu w staniu na rękach

  • mobilność nadgarstków i techniki wzmacniana

  • mobilność obręczy barkowej jako fundament prawidłowej techniki

  • ABC stania na rękach z wykorzystaniem wielu ciekawych trenażerów/praca w grupach zapewniająca bezpieczeństwo i naukę wyłapywania podstawowych błędów

  • Krok po kroku uczymy się chodzić na rękach - wprowadzenie

  • najczęściej popełniane błędy - korygowanie

  •  techniki samoasekuracji kluczem do szybkiego progresu

Dla kogo?
Jeśli chcesz zacząć przygodę z gimnastyką to te zajęcia są właśnie dla Ciebie! 

Zapraszamy również osoby zaawansowane, które chciały by pogłębić wiedzę oraz zasięgnąć informacji w zakresie stania i chodzenia na rękach a także sprawdzić swoje umiejętności w różnych wariacjach tego elementu


Warsztaty poprowadzi trener Marcin Szyc z wieloletnim doświadczeniem w pracy z zawodnikami gimnastyki sportowej, tancerzami, środowiskiem Pole Dance, CrossFit oraz sportowcami różnych dyscyplin. Prowadzi autorskie zajęcia „Gymnastic Skills” w których wykorzystuje swoje metody nauki elementów gimnastycznych co przyczynia się do bardzo szybkich efektów wśród osób dorosłych.

 

Marcin Szyc

Tre­ner II kla­sy gim­na­sty­ki spor­to­wej i akro­ba­ty­ki, in­struk­tor kul­tu­ry­sty­ki, nar­ciar­stwa zjaz­do­we­go i sa­mo­obro­ny.
Pro­pa­ga­tor i je­den z pierw­szych tre­ne­rów Par­ko­ur w Pol­sce. Ab­sol­went Aka­de­mii Wy­cho­wa­nia Fi­zycz­ne­go i Sz­ko­ły Ka­ska­de­rów Fil­mo­wych „13”. Spe­cja­li­sta w za­kre­sie tre­nin­gu gim­na­stycz­ne­go i funk­cjo­nal­ne­go z wie­lo­let­nim do­świad­cze­niem i do­sko­na­łym po­dej­ściem pe­da­go­gicz­nym. Twór­ca au­tor­skich, in­no­wa­cyj­nych me­tod tre­nin­go­wych w za­kre­sie na­ucza­nia ele­men­tów gim­na­sty­ki spor­to­wej i akro­ba­ty­ki. Au­tor pro­gra­mów szko­le­nio­wych i or­ga­ni­za­tor szko­leń z gim­na­sty­ki spor­to­wej dla do­ro­słych. Naj­więk­szy­mi suk­ce­sa­mi tre­ner­ski­mi są : zło­ty i brą­zo­wy me­dal w Mię­dzy­wo­je­wódz­kich Mi­strzo­stwach Mło­dzi­ków w wie­lo­bo­ju gim­na­stycz­nym oraz wi­ce­mi­strzo­stwo Pol­ski w kla­sie mło­dzie­żo­wej w gim­na­sty­ce spor­to­wej.

Pa­sjo­nat spor­tów eks­tre­mal­nych i ka­ska­der fil­mo­wy, de­biu­to­wał w pro­duk­cji Bol­ly­wo­od „Kic­k”, gdzie du­blo­wał głów­ne­go ak­to­ra Ran­de­epa Ho­oda. Za­an­ga­żo­wa­ny, kre­atyw­ny tre­ner. Po­za spor­tem je­go pa­sją jest fo­to­gra­fia.

 

 
Zajęcia: niedziele o 17:15 - 18:45

Zajęcia rozpoczynają się 28 stycznia. Kurs obejmuje 4 zajęcia po półtorej godziny.

Uwaga, zastrzegamy prawo do zmiany daty rozpoczęcia kursu.

Koszt:
250 PLN płatność do 3 grudnia

270 PLN płatność od 4 do 29 grudnia
280 PLN płatność od 30 grudnia Karnet obowiązuje tylko na kurs ABC Stania na rękach.

Jak kupić karnet?a)
zarejestruj się i zaloguj na naszej stronie panel.astanga.pl Płać kartą lub przelewem za pomocą tpay.com.
b) przelewem na konto: Astanga Yoga Studio Ewa Jaros 55 1050 1038 1000 0023 2387 2495 ING Śląski
(w temacie:"ABC Stania na rękach") wyślij potwierdzenie na astanga@astanga.pl
c) w recepcji AYS płacąc kartą lub gotówką.

REGULAMIN WARSZTATÓW:


1. Warunkiem uczestnictwa w warsztatach/kursach jest dokonanie pełnej opłaty przed wydarzeniem.
2. W razie rezygnacji z uczestnictwa nie dokonujemy zwrotów opłaconych wczesniej kursów/warsztatów.
3. W razie nieobecności na warsztatach/kursach opłaconego karnetu nie można wykorzystać w ramach innych wydarzeń organizowanych w AYS.
4. Zarejestrowana osoba na kurs/warsztat nie może przekazać cesji uczestnictwa w wydarzeniu osobom trzecim.

Pozdrawiamy AYS.

28.01.2018 Kurs ABC stania na rękach z Marcinemod 250
Kup online
Poleć nas znajomemu i sprawdź ile możesz zaoszczędzić! Szczegóły promocji

Polecamy

Porozumienie szkół jogi
www.porozumieniejogi.pl

bezposrednikow.org
www.bezposrednikow.org

Rival Group
www.rival.pl