Kurs ABC stania na rękach - start 2 kwietnia

Zapraszamy na miesięczny, intesywny kurs stania na rękach!

Zajęcia kierowane są do wszystkich osób zarówno zupełnie początkujących jak tych którzy mają już za sobą pewne doświadczenia z tym elementem.
Stanie na rękach jest najbardziej bazowym elementem gimnastycznym uczącym pełnej kontroli ciała oraz orientacji w przestrzeni. Gwarantujemy wspaniałą atmosferę i profesjonalne podejście prowadzącego, poparte wieloletnim doświadczeniem.

Program zajęć obejmuje:
  • prawidłową technikę i biomechanikę stania na rękach (szczegółowe wyjaśnienie techniki celem zwiększenia świadomości i szybszego progresu)

  • przygotowanie motoryczne pod stanie na rękach - sylwetka kluczem do szybkiego progresu w staniu na rękach

  • mobilność nadgarstków i techniki wzmacniana

  • mobilność obręczy barkowej jako fundament prawidłowej techniki

  • ABC stania na rękach z wykorzystaniem wielu ciekawych trenażerów/praca w grupach zapewniająca bezpieczeństwo i naukę wyłapywania podstawowych błędów

  • Krok po kroku uczymy się chodzić na rękach - wprowadzenie

  • najczęściej popełniane błędy - korygowanie

  •  techniki samoasekuracji kluczem do szybkiego progresu

Dla kogo?
Jeśli chcesz zacząć przygodę z gimnastyką to te warsztaty są właśnie dla Ciebie! 

Zapraszamy również osoby zaawansowane, które chciały by pogłębić wiedzę oraz zasięgnąć informacji w zakresie stania i chodzenia na rękach a także sprawdzić swoje umiejętności w różnych wariacjach tego elementu


Warsztaty poprowadzi trener Marcin Szyc z wieloletnim doświadczeniem w pracy z zawodnikami gimnastyki sportowej, tancerzami, środowiskiem Pole Dance, CrossFit oraz sportowcami różnych dyscyplin. Prowadzi autorskie zajęcia „Gymnastic Skills” w których wykorzystuje swoje metody nauki elementów gimnastycznych co przyczynia się do bardzo szybkich efektów wśród osób dorosłych.

 

Marcin Szyc

Tre­ner II kla­sy gim­na­sty­ki spor­to­wej i akro­ba­ty­ki, in­struk­tor kul­tu­ry­sty­ki, nar­ciar­stwa zjaz­do­we­go i sa­mo­obro­ny.
Pro­pa­ga­tor i je­den z pierw­szych tre­ne­rów Par­ko­ur w Pol­sce. Ab­sol­went Aka­de­mii Wy­cho­wa­nia Fi­zycz­ne­go i Sz­ko­ły Ka­ska­de­rów Fil­mo­wych „13”. Spe­cja­li­sta w za­kre­sie tre­nin­gu gim­na­stycz­ne­go i funk­cjo­nal­ne­go z wie­lo­let­nim do­świad­cze­niem i do­sko­na­łym po­dej­ściem pe­da­go­gicz­nym. Twór­ca au­tor­skich, in­no­wa­cyj­nych me­tod tre­nin­go­wych w za­kre­sie na­ucza­nia ele­men­tów gim­na­sty­ki spor­to­wej i akro­ba­ty­ki. Au­tor pro­gra­mów szko­le­nio­wych i or­ga­ni­za­tor szko­leń z gim­na­sty­ki spor­to­wej dla do­ro­słych. Naj­więk­szy­mi suk­ce­sa­mi tre­ner­ski­mi są : zło­ty i brą­zo­wy me­dal w Mię­dzy­wo­je­wódz­kich Mi­strzo­stwach Mło­dzi­ków w wie­lo­bo­ju gim­na­stycz­nym oraz wi­ce­mi­strzo­stwo Pol­ski w kla­sie mło­dzie­żo­wej w gim­na­sty­ce spor­to­wej.

Pa­sjo­nat spor­tów eks­tre­mal­nych i ka­ska­der fil­mo­wy, de­biu­to­wał w pro­duk­cji Bol­ly­wo­od „Kic­k”, gdzie du­blo­wał głów­ne­go ak­to­ra Ran­de­epa Ho­oda. Za­an­ga­żo­wa­ny, kre­atyw­ny tre­ner. Po­za spor­tem je­go pa­sją jest fo­to­gra­fia.

 

 
Zajęcia: niedziele o 9:30- 11:00

Kurs startuje 02.04.2017 i obejmuje cztery lekcje.


Uwaga, zastrzegamy prawo do zmiany daty rozpoczęcia kursu.

Koszt:


235 PLN
płatność do 19 marca
255 PLN płatność od 20 do 29 marca
385 PLN płatność od 30 marca

Karnet obowiązuje tylko na kurs ABC Stania na rękach.

Jak kupić karnet?

a)
zarejestruj się i zaloguj na naszej stronie panel.astanga.pl Płać kartą lub przelewem za pomocą tpay.com.

b) przelewem na konto: Astanga Yoga Studio Ewa Jaros 55 1050 1038 1000 0023 2387 2495 ING Śląski
(w temacie:"ABC Stania na rękach") wyślij potwierdzenie na astanga@astanga.pl
c) w recepcji AYS płacąc kartą lub gotówką.

REGULAMIN WARSZTATÓW:


1. Warunkiem uczestnictwa w warsztatach/kursach jest dokonanie pełnej opłaty przed wydarzeniem.
2. W razie rezygnacji z uczestnictwa nie dokonujemy zwrotów opłaconych wczesniej kursów/warsztatów.
3. W razie nieobecności na warsztatach/kursach opłaconego karnetu nie można wykorzystać w ramach innych wydarzeń organizowanych w AYS.
4. Zarejestrowana osoba na kurs/warsztat nie może przekazać cesji uczestnictwa w wydarzeniu osobom trzecim.

Pozdrawiamy AYS.

Kurs ABC stania na rękach - start 2 kwietnia

Kup online
Poleć nas znajomemu i sprawdź ile możesz zaoszczędzić! Szczegóły promocji

Polecamy

Porozumienie szkół jogi
www.porozumieniejogi.pl

bezposrednikow.org
www.bezposrednikow.org

Rival Group
www.rival.pl