Ewa Jaros - Asztanga

 
Właścicielka Astanga Yoga Studio. Od 2005 r. praktykuje asztanga winjasa jogę. Jako nauczycielka jogi pracuje od 2003 roku. Regularnie uczy się u swojego nauczyciela Sharatha Joisa w KPJAYI, w Mysore, w Indiach.
W 2015 roku została autoryzowana przez Instytut Pattabhi Joisa (kpjayi.org) otrzymując tym samym uprawnienia do prowadzenia zajęć asztangi w tradycyjnym stylu Mysore.
Od 2007r. jest właścicielką studia jogi AYS, w którym pracuje i prowadzi zajęcia.

 

Emilia Iwaniuk - Asztanga


Uczy i praktykuje asztangę, trenuje kyudo - tradycyjne łucznictwo japońskie, posiada stopień 3 Dan w tej dziedzinie oraz uprawnienia instruktora sportu.
Praktykuje astanga jogę od 2009 roku. Swoje pierwsze kroki na macie zaczęła stawiać
w Astanga Yoga Studio u Ewy Jaros, potem w Joga Klubie u Ewy Makowskiej, gdzie przygotowywała się do roli nauczyciela. Ukończyła kurs nauczycielski organizowany przez Basię Lipską i od 2011 roku prowadzi regularne zajęcia. Poza regularną praktyką własną stale pogłębia swoje doświadczenie uczestnicząc w warsztatach prowadzonych przez nauczycieli takich jak: Basia Lipska, Kino MacGregor,
R. Alexander Medin, David Keil, Ronald Steiner, John Scott.
Oprócz jogi trenuje Kyudo - tradycyjne łucznictwo japońskie, posiada stopień 3 Dan w tej dyscyplinie oraz uprawnienia instruktora sportu.
"Połączenie tych dwóch form aktywności pozwala mi dostrzegać różnorodność pracy z ciałem i z drugim człowiekiem; niezmiennie są dla mnie lekcją pokory, cierpliwości i akceptacji tego, co się wydarza."Aldona Filipiuk - Asztanga

 

 Od dziecka związana była z tańcem, do czasu kiedy to poznała asthanga jogę, która to stała się jej pasją oraz nałogiem. Od 2009 roku praktykuje regularnie, bo ciężko znosi rozstania z jogą, która stała się jej metodą rozwoju i pracy nad sobą. Dzięki niej wie, że wszystko dzieje się po coś oraz że wszelkie bariery znajdują się przede wszystkim we własnej głowie. Uważa, że pokonywanie barier na macie pomaga w pokonywaniu ich także w życiu codziennym.
Z wykształcenia jest zarówno psychologiem, jak i socjologiem, więc dobrze rozumie świat i ludzi.
W 2012 roku ukończyła akredytowany przez Yoga Alliance kurs nauczycielski Ashtanga Yoga Vinyasa TTC-500 u Basi Lipskiej-Larsen.
Od 2013 roku regularnie jeździ do Indii, aby uczyć się w kolebce ashtanga jogi K. Patthabi Jois Asthanga Yoga Institute, a w 2016 roku została autoryzowana do samodzielnego nauczania przez jedynego Guru Sharata Joisa.

Uczestniczyła też w wielu międzynarodowych warsztatach prowadzonych m.in. przez: Johna Scotta, Davida Keila, Kino MacGregor, Tima Feldmanna, Larugę Glasser oraz Marka Roberddsa.
Poza jogą kocha też dalekie podróże, ale oczywiście te z matą w plecaku.

Aga Ścisłowska - Asztanga


Na co dzień uczy i praktykuje ashtanga vinyasę jogę w Astanga Yoga Studio Ewy Jaros.
Ukończyła Kurs Nauczycielski RYT 200 Yoga Alliance u Basi Lipskiej-Larsen, uczestniczyła w warsztatach m.in. z Johnem Scottem, Manju Joisem i każdego dnia uczy się od osób, które przychodzą na zajęcia jogi.
Początkowo joga była dla niej jedną z form leczenia kontuzji nabytych podczas biegania, jednak szybko stała się główną formą aktywności.
Z wykształcenia i zamiłowania jest grafikiem i rzeźbiarzem.
Prywatnie mama dwóch wspaniałych córek.
Poprzez obserwację swojego oddechu można odnaleźć coś wyjątkowego, dobrą energię. Oddech może zmienić emocje i myśli - wystarczy zatrzymać się  i posłuchać, poobserwować.

 

Syla Wolska - Asztanga


Syla Wolska, praktykuje jogę od 2004. Początki to joga Iyengara w Joga Centrum u Marka Migały. Tu również pierwsza styczność z ashtanga jogą - zajęcia u Przemka Nadolnego, warsztaty z Radkiem Rychlikiem.
Miłość do jogi, chęć pogłębiania wiedzy i myśl o nauczaniu poskutkowały  3- letnim kursem nauczycielskim metodą Iyengara pod okiem Henryka Liśkiewicza, warsztatami u najlepszych nauczycieli w kraju i zagranicą.
Po kilku latach pojawiła się fascynacja ashtangą za sprawą Ewy Jaros. Efekt - ukończony kurs nauczycielski u Basi Lipskiej Larsen.
Z entuzjazmem podchodzi do praktyki własnej jak i do nauczania jogi, bo: "joga to wolność, to tolerancja, spokój, a zarazem szalona energia, to akceptacja i wiara w człowieka."
 
 
 

Magda Sawicka - zajęcia dla kobiet w ciąży

Zdobyła tytuł instruktora hatha jogi w Szwajcarii, u Sylvain Lonchay, specjalisty od jogi prenatalnej oraz postnatalnej. Obecnie kształci się dodatkowo w tym kierunku. Interesuje się mięśniami dna miednicy - ukończyła kurs Pelvic Floor Safe - i proponuje formę jogi bezpieczną dla tych mięśni.

Magda jogę pokochała parę lat temu, kiedy problemy z kręgosłupem kazały jej zrezygnować z tańca współczesnego, któremu poświęciła kilkanaście lat. W jodze fascynuje ją logika ruchu, odkrywanie siły oddechu oraz możliwości i świadomości własnego ciała. Jest zdania, że joga jest dla wszystkich, bez żadnych ograniczeń - każdy ma swoje ciało, wystarczy się w nie wsłuchać, a potem z cierpliwością, luzem i radością cieszyć się jogą i chwilą. 
Zajmuje się również grafiką, którą uwielbia tak samo jak jogę.
 

Karolina Rabiega - Stretching

Certyfikowana instruktorka tańca sportowego ze specjalizacją taniec klasyczny oraz instruktorka stretchingu. Absolwentka Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej w Gdańsku oraz psychologii na Uniwersytecie Warszawskim. Laureatka IV miejsca I Ogólnopolskiego Konkursu Tańca we Wrocławiu i finalistka XIV Ogólnopolskiego Konkursu Tańca im. Wojciecha Wiesiołłowskiego w Gdańsku. Po ukończeniu szkoły związana była m.in. z Państwowym Zespołem Pieśni i Tańca „Mazowsze”, Zespołem Pieśni i Tańca „Warszawianka”, Baletem Dworskim „Cracovia Danza”. Współpracowała także z grupą Show Burlesque Dance oraz Mazury Dance Company of the polish YMCA w Londynie. Obecnie tancerka zespołu Warsaw Ballet. Występowała między innymi na deskach Opery Bałtyckiej, Teatru Miniatura, Akademii Muzycznej w Gdańsku, Teatru IMKA, Teatru Ludowego w Krakowie oraz na Bielańskiej Scenie Kameralnej Teatru Muzycznego w Warszawie. Od 7 lat prowadzi zajęcia z baletu dla dzieci, młodzieży i dorosłych, a od niedawna także technikę tańca na pointach oraz stretching. Obecnie współpracuje z Bielańskim Ośrodkiem Kultury, z którym przygotowuje występy grupy baletowej. 
 

Krzysztof Markiewicz - AirTrack Fly & Jump


Krzysztof Markiewicz jest absolwentem AWF Warszawa na kierunku Wychowanie Fizyczne, gdzie uzyskał stopień licencjata i aktualnie kończy studia magisterskie, jest trenerem II klasy w gimnastyce sportowej, nauczycielem jogi (dla dzieci i dorosłych), jest w trakcie kursu instruktora korektywy, a wszystkie te dziedziny łączy, aby harmonijnie dbać o rozwój swoich podopiecznych. Prace z dziećmi zaczął 4 lata temu w The Little Gym Warsaw gdzie prowadził dwujęzyczne zajęcia z gimnastyki podstawowej dla dzieci oraz doskonalił swój warsztat trenerski. Aktualnie prowadzi zajęcia dla dzieci doskonalących się w różnych dyscyplinach sportu zapewniając im przygotowanie gimnastyczne, które doskonale uzupełnia trening dyscypliny docelowej.
 

Michał Maciaszek - AirTrack Fly & Jump

Jest sportowcem, który nie rywalizuje, trenerem który uczy się od swoich uczniów i podróżnikiem, który wędruje również po ścieżkach wewnętrznych. 
Michał od dziecka związany jest z ruchem: w wieku 5 lat trenował sztuki walki, aby już jako ośmiolatek dołączyć do sekcji Gimnastycznej CWKS Legia. Po zakończeniu kariery zawodniczej nie przestał rozwijać się ruchowo w różnych dyscyplinach pokrewnych, jak akrobatyka, parkour, tricking, kalistenika czy capoeira. W swojej wieloletniej karierze sportowej i podróżniczej otarł się o przeróżne dyscypliny, od kulturystyki przez sztuki walki, wspinaczkę do medytacji. Od lat używa swojej wiedzy o ruchu, modyfikując ją tak, by pomóc w treningu tancerzy, cyrkowców, joginów etc. Prowadzi zajęcia z AcroYogi, Akrobatyki, Animal Flow, Stania na rękach oraz oparty o gimnastykę, capoeirę i trening naturalny program ruchowy Movement oraz testy sprawnościowe Functional Movement Screen. Jest również certyfikowanym trenerem Blackroll.
www.michalmaciaszek.p
 

Marcin Szyc - AirTrack Fly & Jump

Ab­sol­went Aka­de­mii Wy­cho­wa­nia Fi­zycz­ne­go i Sz­ko­ły Ka­ska­de­rów Fil­mo­wych „13. Posiada uprawnienia trenerskie z gimnastyki sportowej, akrobatyki, kulturystyki i samoobrony. Spe­cja­li­sta w za­kre­sie tre­nin­gu gim­na­stycz­ne­go i funk­cjo­nal­ne­go z wie­lo­let­nim do­świad­cze­niem i do­sko­na­łym po­dej­ściem pe­da­go­gicz­nym. Od 2007 roku współpracuje z zawodnikami różnych dyscyplin sportowych, takich jak: gimnastyka sportowa kobiet i mężczyzn, gimnastyka artystyczna, akrobatyka, CrossFit, Pole Dance, Street Workout, Yoga, wspinaczka, taniec i inne. Przez wiele lat był trener sportu wyczynowego dzieci i młodzieży, aktualnie prowadzi treningi personalne oraz grupowe z dorosłymi. Dopasowuje odpowiednie metody treningowe co przyspiesza efektywność procesu nauczania u podopiecznych.
Twórca i or­ga­ni­za­tor szko­leń z gim­na­sty­ki spor­to­wej skierowanych do osób uprawiających dyscypliny około gimnastyczne. Prowadzi autorskie zajęcia „Gymnastic Skills”, w których wykorzystuje swoje metody nauki elementów, dające szybki progres umiejętności gimnastycznych u osób dorosłych. Stworzył markę Gymnastic Core produkującą sprzęt i akcesoria gimnastyczne. Propagator i jeden z pierwszych trenerów Parkour w Polsce. Trener gimnastyki w warszawskich crossfit box’ach: Crossfit MGW, Crossfit Dock, Crossfit GCW, Crossfit Decepticon.
Naj­więk­szy­mi suk­ce­sa­mi tre­ner­ski­mi są : zło­ty i brą­zo­wy me­dal w Mię­dzy­wo­je­wódz­kich Mi­strzo­stwach Mło­dzi­ków w wie­lo­bo­ju gim­na­stycz­nym, wi­ce­mi­strzo­stwo Pol­ski w kla­sie mło­dzie­żo­wej w gim­na­sty­ce spor­to­wej oraz powołanie do kadry narodowej Niemiec zawodnika gimnastyki sportowej.
Pa­sjo­nat spor­tów eks­tre­mal­nych i ka­ska­der fil­mo­wy. De­biu­to­wał w bollywoodzkim filmie „Kic­k”, gdzie du­blo­wał głów­ne­go ak­to­ra Ran­de­epa Ho­oda. Po­za spor­tem je­go pa­sją jest także fo­to­gra­fia.
Cała dokumentacja pracy trenerskiej (i nie tylko) można śledzić na fan pageu - Gymnastic Skills, SZYC_Gymnastics Coach oraz na Instagramie - gymnastic_core, coach_szyc.
 
 

Tomasz Kuba Kwaczyński - Animal Flow

Jogą zafascynowany od około 9 lat przyglądając się i badając vinyasę flow u Małgo Witter i Agnes Obratanski, astangę u Basi Lipskiej Larsen, jogę funkcjonalną u Radka Rychlika oraz studiując jogę akademicką na AWF w Warszawie. Obecnie zaintrygowany Animal Flow, który zmusza do opuszczenia bezpiecznej przestrzeni jogowej maty i pozwala na nieograniczony praktycznie zakres form ruchu i ich dynamikę oraz wykorzystanie całego arsenału elementów movement’u, jogi, street workout’u, itp. Daje również siłę i stabilizację ciała. I umysłu.
Ruch, trening i codzienność zmienia w aktywną medytację. A medytacja ta często pozostawia po sobie solidne zakwasy.
 Ze sportem związany od zawsze. W wieku 7 lat rozpoczął szkołę sportową biathlonu, przechodził m.in. przez sporty walki, wspinaczkę skałkową, triathlon, by w końcu odnaleźć... siebie w ruchu. I spokój w oddechu.
W wolnych chwilach kąpie się w przeręblu, uczy ludzi biegania naturalnego, zajmuje się masażem i akupresurą, biega na nartach i zjeżdża na snowboardzie. Czasem zbuduje most lub wiadukt, bo z zawodu jest inżynierem lądówki.   
 

Aleksandra Gelo-Piesta - Pilates Core i Warsztaty Zdrowy Umysł


Lubię mówić o sobie, że jestem przewodnikiem w zmianie. Pomagam poukładać życiowe puzzle w spójną całość oraz odnaleźć wewnętrzną MOC głównie kobietom, dla których ważne jest dbanie, zarówno o piękno zewnętrzne, jak i wewnętrzne. Bezpiecznie, kobieco, w przyjaznej atmosferze i z gwarancją, że zawsze możesz być sobą.
Jestem certyfikowanym coachem, trenerem biznesu i rozwoju osobistego. Jestem absolwentką Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej na kierunku Psychologia Społeczna. a także Martin College of Sydney w Australii na kierunku Marketing, Szkoły Coachów Grupy SET oraz Szkoły Trenerów Biznesu Grupy SET.
Współpracuję z Grupą Set jako trener w ramach Szkoły Coachów oraz Szkoły Trenerów Biznesu.
Od czerwca 2017 jestem Instruktorem oraz Trenerem Personalnym metody Pilates Core. 
Jestem autorką holistycznego projektu dla kobiet CRAZY WOMEN GO HEALTHY, w którym dbamy o siebie na trzech integralnych poziomach - CIAŁO - UMYSŁ - DUSZA. 
Prywatnie jestem szczęśliwą żoną i mamą dwójki dzieci.
Kiedyś byłam nie do końca szczęśliwą korpobabką na życiowym zakręcie oraz "uchetaną" korpomatką. W wiecznym pędzie, wyniszczającym stresie, wykonując pracę, której nie lubiłam. Z zaniżoną samooceną oraz niskim poczuciem własnej wartości. 
Dzisiaj czuję się spełniona i wdzięczna, że mogę dzielić się z innymi swoim doświadczeniem, entuzjazmem i miłością. 
Crazy Woman. Crazy Mom.
Żyję pełnią życia w harmonii oraz równowadze, dbając o swój umysł, ciało i duszę poprzez nieustanny rozwój osobisty, sport, zdrowe odżywianie, otaczanie się wartościowymi ludźmi oraz pracę, która jest moją pasją. 
Poleć nas znajomemu i sprawdź ile możesz zaoszczędzić! Szczegóły promocji

Polecamy

Porozumienie szkół jogi
www.porozumieniejogi.pl

bezposrednikow.org
www.bezposrednikow.org

Rival Group
www.rival.pl